Silkeborg Pigerne & Drengene vil være et nationalt førende foreningsdrevet elitemiljø, hvor gymnaster og trænere realiserer deres højeste idrætslige og menneskelige potentiale. Vi vil nå ambitiøse mål i et samarbejdende fællesskab, som omsorgsfuldt motiverer og udvikler den enkelte.

Drenge gymnastik

SPD tilbyder gymnastik for drenge fra 1år og opefter.
Der er fart over feltet med fede badut-spring og tekniske finesser.


Der er ledige pladser på alle SPD’s hold for drenge.

Læs mere

Pige gymnastik

SPD tilbyder gymnastik for piger fra 1år og opefter.
Leg og læring forenes, så de basale gymnastiskefærdigheder mestres.


Der er ledige pige-pladser på følgende hold:

Mor/far/barn (1-2år) 
Puslinge 1 (3-4år) 
Puslinge 2 (4-5år)

Læs mere

TeamGym

TeamGym er en all-around gymnastikdisciplin, hvor der arbejdes med spring på trampet og pegasus, bane forlæns og baglæns + rytmiskesekvenser bestående af rytmiskebevægelser og momenter. 

Læs mere

Tumbling

Tumbling er en gymnastikdisciplin, hvor der sættes fokus på det baglænse. Det nørdes, analyseres og optimeres på diverse baglænse spring og springkombinationer.
Tumbling er en konkurrencedisciplin, og der kan konkurreres helt ned til håndstand rulle, mølle, mølle, mølle, rondat og helt op til 8 spring sat sammen med flere dobbelt spring undervejs i en øvelse.

Læs mere

Rytmisk gymnastik

SPD tilbyder rytmisk gymnastik til piger i alderen 16år og opefter.


Når går til rytmisk gymnastik i SPD vil man blive præsenteret for forskellige stilarter af det rytmiske. Der vil være fokus på et udviklende og eksperimenterende miljø.

Læs mere

Opvisningsholdet


Er et udtaget hold, bestående af drenge og piger i alderen 10år+

Opvisningsholdet er foreningen primære repræsentant ved opvisninger i både indland og udland.

Læs mere

Personlig træning

Silkeborg Pigerne & Drengene tilbyder personlig træning til SPD medlemmer.

Er du blevet nervøs for flikflakken? Skal du nå et bestemt mål inden en stram deadline? Har du en periode, hvor du har brug for lidt ekstra?

Så kan personlig træning være lige noget for dig.

Læs mere

430

Aktive gymnaster

17

Hold

97

Trænere

Kontakt

Oliver Høgfeldt Bay

Sportschef


+45 29 16 26 86

Ansvarlige-trænere

På de enkelte hold


Find en ansvarlig-træner

Karsten Borg Høj

Formand


Michael Gammelager

Kasserer


Steffen Mølgaard

Næstformand


Allan Dremstrup

Bestyrelsesmedlem


Gitte Kjær

Bestyrelsesmedlem


Henrik Madsen

Bestyrelsesmedlem


Karin Bunten

Bestyrelsesmedlem


Louise Kærby

Bestyrelsesmedlem


Miriam Wolf

Bestyrelsesmedlem


Opvisningsholdet

Show@silkeborg-p-d.dk


Seneste nyheder

Mens vi venter 2019

Kære medlemmer af SPD. Igen i år inviteres alle SPD medlemmer til træning d. 24. december kl. 11.00 – 13.00.Der vil være åbent i springcenteret, hvor man kan få lov[…] Read more


13. december 2019 0

Begyndermesterskab 2020

TeamGym Konkurrence i Børnehøjde. Begynder Mesterskaber lørdag d. 25. januar 2020 i Silkeborg SportsCenter, Århusvej 45, Silkeborg. Også i år afholder Silkeborg Pigerne & Drengene Mesterskaber for de mindste Gymnaster.[…] Read more


13. december 2019 0

Talent Team 2020/2021

Talent Team – Gymnastik Silkeborg Pigerne & Drengene Talent Team – Gymnastik er et tilbud, hvor udtagede gymnaster – i 7.-9. klasse – kombinere skole & gymnastik. På Talent Team[…] Read more


12. december 2019 0

Drevet af SPD

SpringCup – Silkeborg

SpringCup Silkeborg er en individuel konkurrence i bane- og trampetspring med deltagelse af gymnaster fra hele Danmark.


Læs mere

Talent Team – Gymnastik

Talent Team – Gymnastik er et tilbud, hvor udtagede gymnaster – i 7.-9. klasse – kombinerer skole & gymnastik. På Talent Team er der to ugentlige morgentræninger, som har fokus på den enkelte gymnasts udvikling – på både det idrætslige og menneskelige plan.


Læs mere

EliteAkademi – Gymnastik

EliteAkademi – Gymnastik er et tilbud, hvor gymnaster – på ungdomsuddannelser kan kombinere uddanelse & gymnastik. På EliteAkademiet er der to ugentlige morgentræninger med spring & én med fitness, som har fokus på den enkelte gymnasts udvikling – på både det idrætslige og menneskelige plan.


Læs mere

TeamGymCamp.dk

TeamGymCamp.dk er et projekt igangsat af Silkeborg Pigerne & Drengene.
Vi ønsker at udbyde Camps for alle aldersgrupper og alle niveauer, med fokus på TeamGym. Det er DIN udvikling, der er i fokus. Instruktørerne på de forskellige camps vil arbjede ben hårdt, for at DU opnår mest mulig udvikling i løbet af campen.


Læs mere

Sponsorer

Vil du være en del af vores skabende fællesskab?

Bliv sponsor

Dragt-betaling

Vedtægter

§1.
Foreningens navn
Foreningens navn er SILKEBORG PIGERNE & DRENGENE
Foreningen er stiftet den 20. maj 1976

§2.
Foreningens formål
Foreningens formål er at øve og fremme gymnastik og anden velfærd. Der vil særligt blive lagt vægt på opøvelse af færdigheder i springgymnastik. Andre former tilgodeses i det omfang, der er interesse herfor.

§3.
Foreningens tilhørsforhold og virkeområde
Foreningen er tilsluttet Danmarks Gymnastik Forbund – DGF., Danske Gymnastik – & Idrætsforeninger -DGI. og Idrætssamvirket i Silkeborg Kommune og har Silkeborg og nærmeste omegn som virkeområde.

§4.
Medlemsforhold
Som aktive medlemmer af foreningen optages primært børn og unge.
Alle gymnaster, der betaler kontingent er aktive medlemmer.
Indmeldelse sker efter gældende regler.
Udmeldelse af foreningen skal ske til kassereren.
Bestyrelsesmedlemmer, instruktører, udvalgsmedlemmer og ledere betragtes som aktive medlemmer.
Andre med interesse for eller tilknytning til foreningen kan optages som passive medlemmer.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der overtræder de i foreningen gældende regler.§1.
Foreningens navn
Foreningens navn er SILKEBORG PIGERNE & DRENGENE
Foreningen er stiftet den 20. maj 1976

§5.
Intern struktur
Foreningens aktiviteter organiseres inden for rammerne af foreningens grundstruktur med 3 afdelinger, der hver ledes af et udvalg bestående af medlemmer af bestyrelsen og valgte/udpegede udvalgsmedlemmer. Der udpeges en ansvarlig for hver afdeling.
Gymnastikafdelingen varetager gymnastikken, gymnasterne, trænerne, opvisninger, redskaber, træningstider, hal – og trænings-faciliteter m.m.
Administrationsafdelingen varetager alt det administrative, herunder økonomi, regnskab, IT – systemer, sponsorater, markedsføring, sociale aktiviteter, kontakter til Silkeborg Kommune, relevante myndigheder, idrætsorganisationer og andet efter nærmere aftale.
Stævneafdelingen varetager alle stævner, mesterskaber, gymnastikarrangementer, skaffer stævner til foreningen, foretager halreservationer, skolereservationer og træffe alle relevante aftaler med de relevante personer og institutioner, planlægger, skaffer de fornødne hjælpere og gennemfører stævnerne.§5.
Intern struktur
Foreningens aktiviteter organiseres inden for rammerne af foreningens grundstruktur med 3 afdelinger, der hver ledes af et udvalg bestående af medlemmer af bestyrelsen og valgte/udpegede udvalgsmedlemmer. Der udpeges en ansvarlig for hver afdeling.
Gymnastikafdelingen varetager gymnastikken, gymnasterne, trænerne, opvisninger, redskaber, træningstider, hal – og trænings-faciliteter m.m.
Administrationsafdelingen varetager alt det administrative, herunder økonomi, regnskab, IT – systemer, sponsorater, markedsføring, sociale aktiviteter, kontakter til Silkeborg Kommune, relevante myndigheder, idrætsorganisationer og andet efter nærmere aftale.
Stævneafdelingen varetager alle stævner, mesterskaber, gymnastikarrangementer, skaffer stævner til foreningen, foretager halreservationer, skolereservationer og træffe alle relevante aftaler med de relevante personer og institutioner, planlægger, skaffer de fornødne hjælpere og gennemfører stævnerne.

§6.
Foreningens ledelse
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år ordinært i efteråret og indvarsles skriftligt mindst 14 dage forud ved opslag eller på SPD´s Intranet. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæringens aflevering.
Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling kan ikke finde sted i skolernes skoleferie. Forud for en eventuel indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal bestyrelsen indkalde til medlemsmøde for såvel aktive som passive medlemmer.§6.
Foreningens ledelse
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år ordinært i efteråret og indvarsles skriftligt mindst 14 dage forud ved opslag eller på SPD´s Intranet. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæringens aflevering.
Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling kan ikke finde sted i skolernes skoleferie. Forud for en eventuel indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal bestyrelsen indkalde til medlemsmøde for såvel aktive som passive medlemmer.

§7
Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget til orientering
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af passende antal suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamling.§5.
Intern struktur
Foreningens aktiviteter organiseres inden for rammerne af foreningens grundstruktur med 3 afdelinger, der hver ledes af et udvalg bestående af medlemmer af bestyrelsen og valgte/udpegede udvalgsmedlemmer. Der udpeges en ansvarlig for hver afdeling.
Gymnastikafdelingen varetager gymnastikken, gymnasterne, trænerne, opvisninger, redskaber, træningstider, hal – og trænings-faciliteter m.m.
Administrationsafdelingen varetager alt det administrative, herunder økonomi, regnskab, IT – systemer, sponsorater, markedsføring, sociale aktiviteter, kontakter til Silkeborg Kommune, relevante myndigheder, idrætsorganisationer og andet efter nærmere aftale.
Stævneafdelingen varetager alle stævner, mesterskaber, gymnastikarrangementer, skaffer stævner til foreningen, foretager halreservationer, skolereservationer og træffe alle relevante aftaler med de relevante personer og institutioner, planlægger, skaffer de fornødne hjælpere og gennemfører stævnerne.

§8.
Afstemning
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er mødt.
Alle beslutninger vedtages ved simpelt flertal, dog kan ændring af vedtægter kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer over 15 år samt forældre til aktive medlemmer under 15 år, dog har hver fremmødt stemmeberettiget medlem kun 1 stemme. Børn over 15 år kan give en af forældrene fuldmagt.
Medlemskabet skal være restancefri.


§9.
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5-11 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år, dog således at den mindste halvdel henholdsvis største halvdel afgår hvert andet år. Ved første ordinære generalforsamling afgøres hvem der afgår – eventuelt ved lodtrækning.
Gymnasterne kan imellem sig vælge 1-2 repræsentanter, der på generalforsamlingen indtræder i bestyrelsen. Valget gælder ligeledes for 2 år. Samme procedure følges som ovenfor.
Der vælges et passende antal suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig med 1 formand, 1-2 næstformænd, kasserer, sekretærer og en ansvarlig for hver af de 3 afdelinger. Et bestyrelsesmedlem kan varetage flere funktioner.
Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer såvel aktive som passive over 16 år.
Vedrørende bestyrelsen sammensætning bør der ved valgene tilstræbes en ligelig repræsentation af begge køn, dog kan ægtefæller ikke sidde i bestyrelsen samtidig.§8.
Afstemning
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er mødt.
Alle beslutninger vedtages ved simpelt flertal, dog kan ændring af vedtægter kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer over 15 år samt forældre til aktive medlemmer under 15 år, dog har hver fremmødt stemmeberettiget medlem kun 1 stemme. Børn over 15 år kan give en af forældrene fuldmagt.
Medlemskabet skal være restancefri.

 learn more

§10.
Bestyrelsens arbejdsområde
Bestyrelsen varetager foreningens anliggende og har ansvaret for foreningens trivsel og økonomi.
Bestyrelsen kan udpege en daglig leder, der under bestyrelsens ansvar/ledelse varetager foreningens daglige virke.
Bestyrelsen kan udpege en regnskabsfører, der under bestyrelsens ansvar/ledelse, varetager foreningens bogholderi.
Foreningens regnskabsår går fra d. 1. juli til d. 30. juni.
Revision af det årlige regnskab foretages af en eller flere valgte revisorer.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg eller overdrage enkelt personer specielle opgaver.
Bestyrelsen fastsætter årligt kontingentet for de respektive kategorier og hold.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge kontingentfritagelse.
Bestyrelsen udarbejder og ajourfører et regelsæt for foreningen.
§10A.
Tegningsregler
Silkeborg Pigerne & Drengene tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller næstformanden og halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§11.
Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med 3 og højst 6 ugers mellemrum, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.
Såfremt Silkeborg Pigerne & Drengene opløses tilfalder en eventuel formue almennyttige projekter, der kommer børn og unge mennesker til gode.
Beslutning herom træffes med almindeligt flertal af de fremmødte på den generalforsamling, der opløser Silkeborg Pigerne & Drengene.
Gymnaster og gymnastikken forbyde det!
Revideret og godkendt på ekstraordinær generalforsamling d. 23. november 2015.§8.
Afstemning
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er mødt.
Alle beslutninger vedtages ved simpelt flertal, dog kan ændring af vedtægter kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer over 15 år samt forældre til aktive medlemmer under 15 år, dog har hver fremmødt stemmeberettiget medlem kun 1 stemme. Børn over 15 år kan give en af forældrene fuldmagt.
Medlemskabet skal være restancefri.§8.
Afstemning
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er mødt.
Alle beslutninger vedtages ved simpelt flertal, dog kan ændring af vedtægter kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer over 15 år samt forældre til aktive medlemmer under 15 år, dog har hver fremmødt stemmeberettiget medlem kun 1 stemme. Børn over 15 år kan give en af forældrene fuldmagt.
Medlemskabet skal være restancefri.

 learn more