§1.
Foreningens navn
Foreningens navn er SILKEBORG PIGERNE & DRENGENE
Foreningen er stiftet den 20. maj 1976

§2.
Foreningens formål
Foreningens formål er at øve og fremme gymnastik og anden velfærd. Der vil særligt blive lagt vægt på opøvelse af færdigheder i springgymnastik. Andre former tilgodeses i det omfang, der er interesse herfor.

§3.
Foreningens tilhørsforhold og virkeområde
Foreningen er tilsluttet Danmarks Gymnastik Forbund – DGF., Danske Gymnastik – & Idrætsforeninger -DGI. og Idrætssamvirket i Silkeborg Kommune og har Silkeborg og nærmeste omegn som virkeområde.

§4.
Medlemsforhold
Som aktive medlemmer af foreningen optages primært børn og unge.
Alle gymnaster, der betaler kontingent er aktive medlemmer.
Indmeldelse sker efter gældende regler.
Udmeldelse af foreningen skal ske til kassereren.
Bestyrelsesmedlemmer, instruktører, udvalgsmedlemmer og ledere betragtes som aktive medlemmer.
Andre med interesse for eller tilknytning til foreningen kan optages som passive medlemmer.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der overtræder de i foreningen gældende regler.

§5.
Intern struktur
Foreningens aktiviteter organiseres inden for rammerne af foreningens grundstruktur med 3 afdelinger, der hver ledes af et udvalg bestående af medlemmer af bestyrelsen og valgte/udpegede udvalgsmedlemmer. Der udpeges en ansvarlig for hver afdeling.
Gymnastikafdelingen varetager gymnastikken, gymnasterne, trænerne, opvisninger, redskaber, træningstider, hal – og trænings-faciliteter m.m.
Administrationsafdelingen varetager alt det administrative, herunder økonomi, regnskab, IT – systemer, sponsorater, markedsføring, sociale aktiviteter, kontakter til Silkeborg Kommune, relevante myndigheder, idrætsorganisationer og andet efter nærmere aftale.
Stævneafdelingen varetager alle stævner, mesterskaber, gymnastikarrangementer, skaffer stævner til foreningen, foretager halreservationer, skolereservationer og træffe alle relevante aftaler med de relevante personer og institutioner, planlægger, skaffer de fornødne hjælpere og gennemfører stævnerne.

§6.
Foreningens ledelse
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år ordinært i efteråret og indvarsles skriftligt mindst 14 dage forud ved opslag eller på SPD´s Intranet. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæringens aflevering.
Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling kan ikke finde sted i skolernes skoleferie. Forud for en eventuel indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal bestyrelsen indkalde til medlemsmøde for såvel aktive som passive medlemmer.

§7
Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget til orientering
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af passende antal suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamling.

§8.
Afstemning
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er mødt.
Alle beslutninger vedtages ved simpelt flertal, dog kan ændring af vedtægter kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer over 15 år samt forældre til aktive medlemmer under 15 år, dog har hver fremmødt stemmeberettiget medlem kun 1 stemme. Børn over 15 år kan give en af forældrene fuldmagt.
Medlemskabet skal være restancefri.
§9.
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5-11 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år, dog således at den mindste halvdel henholdsvis største halvdel afgår hvert andet år. Ved første ordinære generalforsamling afgøres hvem der afgår – eventuelt ved lodtrækning.
Gymnasterne kan imellem sig vælge 1-2 repræsentanter, der på generalforsamlingen indtræder i bestyrelsen. Valget gælder ligeledes for 2 år. Samme procedure følges som ovenfor.
Der vælges et passende antal suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig med 1 formand, 1-2 næstformænd, kasserer, sekretærer og en ansvarlig for hver af de 3 afdelinger. Et bestyrelsesmedlem kan varetage flere funktioner.
Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer såvel aktive som passive over 16 år.
Vedrørende bestyrelsen sammensætning bør der ved valgene tilstræbes en ligelig repræsentation af begge køn, dog kan ægtefæller ikke sidde i bestyrelsen samtidig.

§10.
Bestyrelsens arbejdsområde
Bestyrelsen varetager foreningens anliggende og har ansvaret for foreningens trivsel og økonomi.
Bestyrelsen kan udpege en daglig leder, der under bestyrelsens ansvar/ledelse varetager foreningens daglige virke.
Bestyrelsen kan udpege en regnskabsfører, der under bestyrelsens ansvar/ledelse, varetager foreningens bogholderi.
Foreningens regnskabsår går fra d. 1. juli til d. 30. juni.
Revision af det årlige regnskab foretages af en eller flere valgte revisorer.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg eller overdrage enkelt personer specielle opgaver.
Bestyrelsen fastsætter årligt kontingentet for de respektive kategorier og hold.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge kontingentfritagelse.
Bestyrelsen udarbejder og ajourfører et regelsæt for foreningen.
§10A.
Tegningsregler
Silkeborg Pigerne & Drengene tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller næstformanden og halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§11.
Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med 3 og højst 6 ugers mellemrum, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.
Såfremt Silkeborg Pigerne & Drengene opløses tilfalder en eventuel formue almennyttige projekter, der kommer børn og unge mennesker til gode.
Beslutning herom træffes med almindeligt flertal af de fremmødte på den generalforsamling, der opløser Silkeborg Pigerne & Drengene.
Gymnaster og gymnastikken forbyde det!
Revideret og godkendt på ekstraordinær generalforsamling d. 23. november 2015.

Dirigent: Søren Glad
Formand Karsten Borg Høj